Salg- og leveringsbetingelser

1. ANVENDELSE

1.1. Disse salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle aftaler mellem Hvalpsund Net A/S (herefter “Hvalpsund Net”) og Køber vedrørende levering fra Hvalpsund Net til Køber af produkter (“Produkterne”). Disse salgs- og leveringsbetingelser gælder, medmindre de skriftlig er fraveget af Hvalpsund Net.

1.2. Købers evt. indkøbsbetingelser eller lign. er ikke bindende for Hvalpsund Net.

2. TILBUD, ORDRE OG ACCEPT

2.1. Tilbud fra Hvalpsund Net er kun bindende i den anførte acceptfrist. Er ingen acceptfrist angivet, bortfalder tilbuddet, såfremt accept ikke er kommet frem til Hvalpsund Net senest 30 dage fra tilbuddets dato.

2.2. Alle ordrer eller ændringer i aftaler med Hvalpsund Net skal være skriftlige.

2.3. Alle tilbud vedrørende lagervarer afgives med forbehold for mellemsalg.

3. TEGNINGER OG BESKRIVELSER

3.1. Tegninger, forslag og beskrivelser fra Hvalpsund Net tilhører Hvalpsund Net og er omfattet af Hvalpsund Net’s immaterielle rettigheder, og må derfor ikke blive videreoverdraget, kopieret eller brugt af Køber til andre formål end det, de er givet til, medmindre Hvalpsund Net’s skriftlige godkendelse foreligger.

4. PRIS OG BETALINGSBETINGELSER

4.1. Priser fremgår af ordrebekræftelse. Medmindre andet er anført, er priser i tilbud, ordrebekræftelser og aftaler excl. moms, fragt, told, skatter, emballage og montering/installation.

4.2. Medmindre andet er aftalt, er betalingsbetingelserne FORUDBETALING.

4.3. Såfremt Køber ikke betaler rettidigt, har Hvalpsund Net krav på morarente fra forfaldsdagen med 2% pr. påbegyndt måned. Betalinger afskrives først på tilskrevne renter og derefter hovedstol.

4.4. Hvalpsund Net forbeholder sig ret til at ændre accepterede priser i tilfælde af væsentlige ændringer i valutakurser, materialepriser, produktionsomkostninger, lønomkostninger, transportomkostninger, told og offentlige afgifter samt øvrige tilfælde, der er udenfor Hvalpsund Net’s kontrol.

5. EJENDOMSFORBEHOLD

5.1. Det solgte forbliver Hvalpsund Net’s ejendom, indtil hele købesummen med tillæg af påløbne omkostninger og renter er betalt til Hvalpsund Net.

6. LEVERING

6.1. Levering finder sted fra Hvalpsund Net’s forretningsadresse i henhold til klausulen EX WORKS (Incoterms 2010). Dette gælder, uanset om Hvalpsund Net ved egne folk eller ved tredjemand i henhold til særskilt aftale med Køber bringer det solgte til Køber.

6.2. Hvis levering ikke sker indenfor den aftalte leveringstid, er Køber alene berettiget til ved skriftlig meddelelse til Hvalpsund Net at kræve levering og fastsætte en endelig rimelig frist herfor og derved angive, at Køber agter at hæve aftalen, såfremt levering ikke sker inden for denne fastsatte frist. Såfremt levering ikke sker inden for den således fastsatte frist, er Køber berettiget til ved skriftlig meddelelse til Hvalpsund Net at hæve aftalen.

6.3. Hæver Køber aftalen i henhold til pkt. 6.2., har Køber alene ret til at kræve erstatning. Erstatningen kan ikke overstige de ekstra omkostninger, der er påført Køber ved anskaffelse af tilsvarende leverancer fra anden side.

7. MANGLER

7.1. Ved modtagelse af Produkterne på deres bestemmelsessted skal Køber straks foretage en sådan undersøgelse af det solgte, som ordentlig forretningsbrug kræver. Såfremt Køber ikke foretager en sådan undersøgelse og reklamerer over mangler, som Køber burde have opdaget, skal de leverede Produkter anses for kontraktmæssige, og Køber anses for at have accepteret Produkterne.

7.2. Hvalpsund Net skal modtage reklamationer senest to (2) uger efter, at Køber har modtaget Produkterne.

7.3. Reklamationen skal være skriftlig. Reklamation medfører ikke, at Køber er berettiget til ikke at overholde aftalte betalingsbetingelser.

7.4. Når Hvalpsund Net har modtaget fornøden information fra Køber om en mangel, skal Hvalpsund Net, såfremt betalingsbetingelserne er overholdt, efter eget valg, afhjælpe mangler ved reparation og/eller omlevering. Såfremt manglen afhjælpes, har Køber ikke yderligere misligholdelsesbeføjelser.

7.5. Sker afhjælpning eller omlevering i henhold til pkt. 7.4 ikke inden rimelig tid, er Køber under iagttagelse af dansk rets almindelige regler samt disse salgs- og leveringsbetingelser berettiget til at hæve aftalen, kræve afslag i købesummen eller kræve erstatning med de begrænsninger, som følger af pkt. 8.

7.6. Har Køber ikke inden 12 måneder efter leveringsdato påberåbt sig manglen, kan den ikke senere gøres gældende. Anvendes det solgte mere intensivt, end det er aftalt, eller som forudsat ved aftalens indgåelse, forkortes 12-månedersperioden forholdsmæssigt. For dele eller leverancer, der er udskiftet eller repareret jf. pkt. 7.4., påtager Hvalpsund Net sig de samme forpligtelser, som gælder for det oprindeligt solgte i et tidsrum af 12 måneder, dog således at Hvalpsund Net’s mangelsansvar ikke kan udstrækkes til mere end 18 måneder fra den oprindelige leveringsdato.

8. ANSVARSFRASKRIVELSE

8.1. Maksimale beløb: Et erstatningskrav eller et krav om forholdsmæssigt afslag overfor Hvalpsund Net kan ikke overstige den aftalte købesum for det solgte, jf. dog pkt. 6.3.

8.2. Følgeskader: Hvalpsund Net er ikke ansvarlig for Købers, eller dennes kundes, indirekte tab og følgeskader af nogen art, herunder erstatnings-, dagbods- eller konventionalbodskrav, som Køber måtte ifalde over for tredjemand, samt Kø- bers eller dennes kundes, driftstab, tidstab, tabt leverance eller lignende tab.

8.3. Specifikationer: Hvalpsund Net fraskriver sig ethvert ansvar for uoverensstemmelser mellem det solgte og oplysninger om det solgte i markedsføringsmateriale, herunder kataloger og brochurer.

8.4. Force majeure: Hvalpsund Net er ansvarsfri for manglende eller forsinket opfyldelse af aftaler, som skyldes force majeure, og Køber kan ikke kræve erstatning, hæve købet eller gøre andre misligholdelsesbeføjelser gældende i den forbindelse. Ved force majeure forstås enhver hindring, som Hvalpsund Net ikke kunne eller burde have taget i betragtning ved aftalens indgåelse, og som forhindrer eller gør opfyldelsen af aftalen urimeligt byrdefuld for Hvalpsund Net, herunder krig, optøjer, borgerlige uroligheder, regeringsindgreb eller indgreb af offentlige myndigheder, ildsvåde, strejke, lockout, eksport- og/eller importforbud, mobilisering, hærværk, valutarestriktioner, forsinkelse og/eller manglende leverancer fra underleverandører eller nogen anden årsag, som ligger udenfor Hvalpsund Net’s kontrol. Medfører force majeure, at levering udskydes i mere end 6 måneder, er Hvalpsund Net berettiget til at hæve aftalen ansvarsfrit.

8.5. Rådgivning: Hvalpsund Net vil efter bedste evne og overbevisning rådgive Køber med hensyn til valg af produkter, disses funktioner og egnethed til specifikke formål. Sådan teknisk rådgivning eller bistand, som ydes uden særskilt aftale og uden særskilt vederlag, medfører ikke ansvar eller forpligtelser for Hvalpsund Net. Hvalpsund Net påtager sig kun ansvar for sådan rådgivning eller bistand, såfremt Hvalpsund Net til Køber har ydet særskilt skriftlig rådgivning i form af skriftlig udarbejdelse af projekt, beregninger, teknisk løsning, herunder opbygninger eller særskilt skriftlig udtalelse om det solgtes brugbarhed til et specifikt angivet formål til Køber. Hvalpsund Net har intet ansvar, såfremt udtalelserne fra Hvalpsund Net er baseret på fejlagtige oplysninger fra Køber eller tredjemand, eller såfremt Hvalpsund Net’s udtalelser hviler på en skønsmæssig bedømmelse eller vurdering.

8.6. Købers forhold: Hvalpsund Net er uden ansvar, hvis en udskydelse af leveringstiden skyldes (i) forandringer af ordren, som kræves af Køber eller (ii) forsinkelse af leverancer eller arbejdsydelser, som Køber selv udfører eller lader udføre ved tredjemand. Hvalpsund Net forbeholder sig i disse tilfælde ret til regulering af den aftalte pris i overensstemmelse med de hos Hvalpsund Net indtrufne omkostninger med sædvanlig avance.

hvalpsund-net_leveringstider_400px

9. PRODUKTANSVAR

9.1. Hvalpsund Net er ansvarlig for personskade i henhold til produktansvarsloven (pt. lov nr. 371, af 7. juni 1989).

9.2. Hvalpsund Net er kun ansvarlig for skader på løsøre og fast ejendom tilhørende Køber, såfremt Hvalpsund Net eller en person som denne er ansvarlig for, har handlet groft uagtsomt eller med forsæt.

9.3. Hvalpsund Net er ikke ansvarlig for indirekte tab eller følgeskader, herunder driftstab, avancetab eller tidstab

9.4. såfremt Hvalpsund Net er ansvarlig for produktansvar overfor tredjemand vis-à- vis, skal Køber friholde Hvalpsund Net, i det omfang Hvalpsund Net’s ansvar overfor Køber er begrænset i henhold til disse salgs- og leveringsbetingelser.

10. LOVVALG OG VÆRNETING

10.1. Enhver tvist mellem parterne vedrørende en leverance fra Hvalpsund Net og alt, der har sammenhæng hermed, afgøres ved Hvalpsund Net’s hjemting.

10.2. Tvister skal afgøres efter dansk ret, bortset fra danske lovvalgsregler. Den internationale købelov (CISG) finder dog ikke anvendelse.

– Januar 2011